Polityka prywatności i plików cookies dla Grupy Sail and Learn

 

Szanujemy politykę prywatności. Dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze naszych stron internetowych:

www.sailandlearn.pl

www.sailandlearn.eu

www.sailandlearn.com.pl

 

Uwagi wstępne

 1. Administratorem strony jest Marcin Szymkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „VERSUS”, ul. Piłsudskiego 42, 43-600 Jaworzno, NIP: 736-114-02-81, REGON: 120114038, działający pod marką Sail and Learn Marcin Szymkiewicz, S&L sp. z o.o. – określenie w powyższej polityce prywatności jako Sail and Learn lub skrótem „S&L”.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub wysyłając wiadomość email na adres biuro@sailandlearn.eu.
 3. Wykonując swoje prawa i obowiązki z zakresu danych osobowych Sail and Learn kieruje się zasadą poufności i minimalnego ingerowania w prywatność podmiotów i osób trzecich.
 4. Zbieranie i przetwarzanie danych wynikają z wykonywania usług świadczonych przez naszą firmę, nałożonych obowiązków prawnych oraz zasad współpracy określonych w powyższym dokumencie.
 5. Sail and Learn nie odsprzedaje i nie udostępnia w żaden inny sposób zgromadzonych danych osobowych podmiotom marketingowym.

 

Przekazywanie danych

 1. Wysyłając do nas wiadomość email, składając zamówienie usługi, składając reklamację, odstępując od umowy, dodając komentarz, zapisując się do newsletteru, przekazujecie Państwo dane osobowe.
 2. Sail and Learn gwarantuje że:
 3. Wasze dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Waszej wyraźnej zgody.
 4. Przekazanie przez Sail and Learn danych osobowych innym podmiotom nastąpi wyłącznie dla celów realizacji umowy rejsu lub szkolenia.
 5. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko podmiotom niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy i posiadamy zawarte odpowiednie umowy przetwarzania danych.
 6. Używamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które niezależnie od nas zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas wyświetlania, na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbierane są dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach.
 7. W ramach ustawień plików cookies możecie Państwo zadecydować, czy wyrażacie zgodę na zbieranie takich danych, czy nie.
 8. W celu kierowania spersonalizowanych reklam, wykorzystujemy narzędzia marketingowe, takie jak Facebook Pixel. W ramach ustawień plików cookies decydujecie Państwo czy wyrażacie zgodę na korzystanie przeze S&L z Pixela Facebooka.
 9. Korzystamy z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, Pinterest, LinkedIn.
 10. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
 11. Używamy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

 

Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Marcin Szymkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „VERSUS”, ul. ul. Piłsudskiego 42, 43-600 Jaworzno, NIP: 736-114-02-81, REGON: 120114038, działający pod marką Sail and Learn Marcin Szymkiewicz, S&L sp. z o.o. – określenie w powyższej polityce prywatności jako S&L.
 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie
  w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
 3. RODO przyznaje Wam następujące potencjalne uprawnienia związane
  z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 4. prawo dostępu do danych osobowych,
 5. prawo do sprostowania danych osobowych,
 6. prawo do usunięcia danych osobowych,
 7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 9. prawo do przenoszenia danych,
 10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 11. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.
 13. W przypadku uznania że Państwa dane osobowe zostały naruszone, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 14. Na Państwa żądanie jesteśmy zobowiązani udostępniać informacje o tym, jakie dane posiadamy i jaki jest cel ich przetwarzania. W tym celu prosimy o wiadomość email: na adres biuro@sailandlearn.eu.
 15. Sail and Learn gwarantuję Państwu poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 16. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 17. Dla wykonania umowy rejsu lub szkolenia dane mogą być przetwarzane przez naszych partnerów i podwykonawców. Są to wyłącznie podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług naszej firmy:
 18. pl Spółką Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431335, zarejestrowaną pod numerem NIP:8522103252, REGON: 811158242,
 19. PGC TRYTON sp. z o.o. 30-134 Kraków, ul. Kunickiego 5/201, NIP 6772390719, REGON 362040878, KRS 0000566222
 20. GLOBAL HOLIDAY SAILING LTD REG NUM: 10023851, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom.
 21. Edmund Mrozowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Edmund Mrozowski
  z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. Wiśniewskiego 9 m. 17, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Krakowa pod numerem R001090232/2012, NIP 754 154 55 59, Regon 356725233;

 

 1. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Cele i czynności przetwarzania

Zamówienia usług

 1. W celu zamówienia usług konieczne jest podanie danych koniecznych do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko (nazwa), adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego do wpłaty, numery PESEL i dowodu osobistego
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia i przetwarzane są
  w związku z zamówieniem i w celu jego realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ujęcia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia,
  a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych oraz obowiązku przechowywania faktur przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 4. W przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z naszej bazy.
 5. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje również prawo do przenoszenia danych,
  o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Newsletter

 1. Dla zapiania się do newsletteru, należy przekazać nam adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newsletteru. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newsletteru.
 2. Dane przekazane podczas zapisu do newsletteru wykorzystywane są w celu przesyłania Wam newsletteru, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newsletteru.
 3. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newsletteru, chyba że wcześniej nastąpi rezygnacja z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 4. W każdej chwili można sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newsletteru. Przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Webinary

 1. Udział w webinarze, wymaga przekazania swoje dane osobowe takie jak adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w webinarze.
 2. Dane przekazane mi w związku z udział w webinarze wykorzystywane są w celu organizacji webinaru, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zapisu na webinar.
 3. W każdej chwili można sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newsletteru. Przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. W przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy, przekazują Państwo dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
 2. Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
 4. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń
  z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy.

 

Komentarze

 1. Dodawanie komentarzy na blogu, łączy się z wypełnieniem formularza i podania w nim adres
  e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.
 2. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu umieszczenia komentarza, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.
 3. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej nastąpi usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 4. W każdej chwili można sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa
  w art. 20 RODO.

 

Kontakt e-mailowy

 1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujecie nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
 2. Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest
  6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Treść korespondencji może podlegać. Posiadają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii prowadzonej korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

 

 

 

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 

 1. Strony Sail and Learn wykorzystuje pliki cookies.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
 3. Niektóre używane przeze S&L cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

 

Zgoda na cookies

 1. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu własnej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z moich stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 2. Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.
 3. Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.
 4. Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie opierte się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji moich stron internetowych.
 5. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
 6. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 7. Aby zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, należy zainstalować wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 8. W ramach Google Analytics zbierane są dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach.
  W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie. Więcej informacji w ramach Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 9. Facebook Pixel to wykorzystywany przez nas zestaw narzędzi marketingowych dostępnych
  w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie opierają się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
 10. W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań w naszej witrynie, funkcjonuje w ramach stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z witryny w zakresie przeglądanych stron.
 11. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka
  w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
 12. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na Twoją identyfikację. Określają one wyłącznie działania w obrębie strony.
 13. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o zebranymi w ramach korzystania przez z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich należy szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:

https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 2. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

 

Narzędzia społecznościowe

 1. Na stronach Sail and Learn używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.
 2. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Waszej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowana. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 3. Logowanie się do jednego z serwisów społecznościowych, powoduje, że usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu
  w danym serwisie społecznościowym.
 4. Użycie danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
 5. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Wasze kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Wasze prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Waszej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

Twitter – https://twitter.com/en/privacy,

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

 1. Jeśli nie chcecie Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane
  w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio swojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Waszej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 

Wideo

 1. Na stronach naszego serwisu osadzone są wideo z serwisu YouTube
 2. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc.
 3. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo.
 4. Odtwarzając wideo, Google lub Vimeo otrzymują o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Waszą przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 5. Jeśli zalogowałaś się do serwisu Google lub Vimeo, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Waszego profilu
  w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Wasze prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Waszej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
 6. Jeśli nie chcesz, aby Google lub Vimeo przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na naszej stronie internetowej bezpośrednio Waszemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Waszej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Szczegóły polityki prywatności:

Google (https://policies.google.com/privacy)

Vimeo (https://vimeo.com/privacy).

 

Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Wasz adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Waszej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Dokument polityki prywatności opracowano na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).